Fortsatt god löneutveckling

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de verksamheter som medlemmarna verkar inom.

Särskilt viktigt är det att påminna arbetsgivaren om att ta ansvar för såväl verksamhet som för sin personal, och att detta kräver både uthållighet och långsiktighet. Exempel som den fackliga organisationen ser som självklara förutsättningar för detta ligger i att erbjuda trygga anställningsformer, god arbetsmiljö samt attraktiva anställningsvillkor.

MED KOLLEKTIVAVTAL tillgodoses ofta den tydlighet och förutsägbarhet som många tror är självklara i arbetslivet, men som vid en närmare granskning inte alls gäller alla. I de kollektivavtal som Tjänstetandläkarna är part i regleras bland annat att löneöversyn ska genomföras med viss regelbundenhet samt hur detta ska gå till.

Arbetsgivarna har även i denna ordning ett stort och avgörande ansvar för att våra medlemmar ska förstå varför resultatet efter genomförd löneöversyn slutligen hamnar på den individuella nivå som arbetsgivaren beslutat om.

Vid en genomgång av 2020 års löneöversyner i landet kan jag konstatera en fortsatt god löneutveckling för tandläkarna som helhet och att lokalavdelningarna bidrar med stort kunnande i diskussionerna med arbetsgivarna med bland annat analys av vilka behov av löneökningar som finns med avseende på arbetstagarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att behålla personal, graden av måluppfyllelse, behov av lönerelationsförändringar osv.

JAG NOTERAR TROTS DET att vårt löneavtal fungerar olika runt om i landet. Några arbetsgivare tycks dessvärre tro att de kan peka på pandemin och covid-19 som förklaringsmodeller för erhållna lönenivåer.

Därför kan jag inte se det som någon överraskning att några vårdgivare av tandvård har stora utmaningar med sin personalomsättning och även svårare att rekrytera nödvändig kompetens.

MED DET HOPPAS JAG att vi alla får ett friskt och bra 2021.

Chaim Zlotnik
Tjänstetandläkarnas ordförande