Facklig träff med tips kring lön lockade många

Vad är egentligen lön och vad kan jag göra för att påverka min ersättning? Det är två klassiska fackliga frågor som många tandläkare ställer både till sig själva och till våra lokala fackliga ombud. Frågan samlade även ett åttiotal tandläkare till ett informationsmöte som TT Stockholm anordnade i slutet av februari.

Att lönen är en viktig orsak till varför man tar en anställning är nog de flesta överens om, men synen på vad lön är och hur frågor om lön ska hanteras skiljer sig mellan olika arbetsgivare.

Mats Olson, ombudsman på Tjänstetandläkarna, har lång erfarenhet av att hantera lönefrågor och olika inställningar till lönen.
”Lönen påverkas av många faktorer, bland annat av arbetets svårighetsgrad, individuella egenskaper, prestation, duglighet och marknadskrafter. Naturligtvis påverkar arbetsgivarens vilja att betala också och just här i folktandvården Stockholm är betalningsviljan låg.”

Tjänstetandläkarna inom folktandvården i Stockholm väljer regelmässigt att genomföra löneöversyner som en traditionell löneförhandling. Det innebär att de fackliga ombuden har möjlighet att förhandla innan lönerna fastslås. Alternativet kallas för dialogmodellen och den innebär att ett större             Ulrika Rebhan, ordf TT-Stockholm
ansvar läggs på individen att i samtal försöka 
motivera sitt värde, dock sker ingen förhandling.                              

Ulrika Rebhan, ordförande för lokalavdelningen TT-Stockholm, berättar att arbetsgivaren folktandvården Stockholm AB i praktiken drar sig allt närmare dialogmodellen för löneförhandling, trots att de fackliga ombuden insisterar på den traditionella modellen. Att hålla informationsträffar liknande den i februari är ett sätt för lokalavdelningen att rusta medlemmarna inför en framtid som kan innebära att man själv måste motivera sin lönehöjning i större utsträckning.

”Det här är ett sätt att medvetandegöra medlemmarna om att man som arbetstagare själv måste vara aktiv i lönediskussionerna med sin chef när arbetsgivaren väljer att försöka driva löneförhandlingarna mot en dialogmodell. Eftersom vi märker att arbetsgivaren väljer att skapa avstånd mellan arbetstagarna (lönesamtal sker mellan klinikchef och medlem) och de personer (områdeschefer) som vi som facklig organisation förhandlar med så behöver vi stärka medlemmarna. Det handlar till exempel om att förbereda sig i större utsträckning, som att kontinuerligt peka på vad man gör för chefen istället för att först vid lönesamtalet ta fram en lista med goda insatser”, förklarar Ulrika. Det gäller alltså att tänka mer strategiskt kring löneutvecklingen.

”En annan viktig aspekt är ingångslönen. Det är ju den som styr kommande års löneutveckling. Har du en låg ingångslön beräknas ditt procentuella lönepåslag på den och du kan tyvärr inte räkna med något rejält lyft, cheferna får tyvärr aldrig utrymme för att kompensera upp lönen. Det är alltså en dålig taktik att sänka löneanspråket för att få en tjänst. Att inte godta en låg ingångslön är ditt bästa kort för att få en acceptabel lön även i framtiden”, säger Ulrika.

Hon vill också flagga för den hjälp alla medlemmar kan få i det här sammanhanget. ”Här kommer vi som är lokalt fackliga ombud in igen. Vi hjälper dig gärna att se över både de anställningsvillkor och den lön du blivit erbjuden för en tjänst och vi finns bara ett mejl eller ett telefonsamtal bort.”

I Stockholm är löneläget för tandläkarna generellt sett lägre än i resten av landet. Enligt Ulrika  uppger ledningen i Folktandvården Stockholm AB att det inte är aktuellt att konkurrera med lön när diskussioner förts om lönenivåerna i jämförelse med resten av landet. Det motiveras bland annat med en generellt sett god tillgång på antalet sökande till varje vakant tjänst samt att man inte anser sig ha utrymme för den kostnadsutveckling det skulle innebära att anpassa lönerna till övriga landstings nivåer.

”Jag upplever att tandläkarna inte känner att arbetsgivaren är beredd att satsa på dem. Arbetsgivaren höjer lönen, men inte i den utsträckning som vi och arbetstagarna önskar. Då blir ett alternativ för individen att höja sin lön genom att byta arbetsgivare. Det påverkar arbetsmiljön negativt, eftersom det bidrar till den redan relativt höga personalomsättningen hos vår arbetsgivare.

Ulrika ser ofta att medlemmar kan ha en naiv inställning till hur arbetsgivaren hanterar vissa ärenden. 
”Många tänker sig att sådant som lång och trogen tjänst eller att man bidragit extra mycket till verksamheten har större betydelse, i samband med till exempel en konflikt alternativt sjukdom. Arbetsgivaren sätter verksamheten främst och därför blir ibland den enskildes rättigheter lidande. Här får vi som är lokala fackliga ombud ofta träda in och påminna arbetsgivaren om våra  medlemmars rättigheter utifrån de regler och avtal som finns.”

Något som Ulrika skickade med mötets deltagare och som hon gärna upprepar är att alltid se till att beslut eller överenskommelser finns skriftligt. Har man svart på vitt vad en överenskommelse handlar om finns det också större möjligheter att visa vad som har sagts och diskuterats i ärendet.

”Men med det sagt är det förstås alltid bäst om man kan ha eller försöker hålla en god kommunikation med sin chef och med sin arbetsgivare”, säger Ulrika.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82

Vill du vara med och påverka?

Det finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att engagera dig i det fackliga arbetet. 
 
Prata med din lokala fackliga företrädare, kontaktuppgifter hittar du här.