Ny lag om meddelarskydd

Mycket i det som varit typiskt offentligt finansierad verksamhet har under de senaste åren övergått till att drivas av privata företag. I samband med det har också diskussionen uppstått om hur meddelarfriheten som finns för dem som är offentligt anställda ska bli för dem som är privatanställda i vissa verksamheter som helt eller delvis är skattefinansierad.

Enligt Sveriges grundlag, regeringsformen, har alla i Sverige yttrandefrihet. Det definieras som friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Tryckfriheten innebär en rätt att fritt uttrycka sig i tryckta skrifter, till exempel böcker och tidningar. För dem som är offentligt anställda finns ett ytterligare skydd jämfört med dem som är privatanställda då arbetsgivaren inte får fråga vem som lämnat ut en uppgift som offentliggjorts och inte heller straffa den som gjort det. En uppgiftslämnare omfattas nämligen av meddelarfrihet.

För att offentlighetsprincipen ska kunna fungera finns olika former av meddelarskydd. Förutom meddelarfrihet finns också anskaffarfrihet och anonymitetsskydd. Anskaffarfrihet innebär allas rätt att skaffa uppgifter för publicering, men anskaffandet får naturligtvis inte ske via till exempel stöld eller på något annat brottsligt sätt. Anonymitetsskyddet innebär meddelarens rätt att vara anonym och består i sin tur av källskydd och efterforskningsförbud. Det finns också ett repressalieförbud kopplat till efterforskningsförbudet.

Myndigheter eller annan förvaltning får med andra ord inte efterforska vem av de anställda som lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Samtidigt får den som har tagit emot sådana uppgifter inte avslöja sin källa då denna person omfattas av sekretess. Här kan vi ibland i media höra talas om chefer som försöker få fram information om vem av de anställda som läckt något till media vilket alltså är förbjudet.

Även om mycket får offentliggöras finns det undantag i offentlighetsprincipen, det är till exempel förbjudet att lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda, som innebär hot mot rikets säkerhet eller att bryta mot tystnadsplikten.

From 1 juli i år har en ny lag trätt i kraft ”Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter”. Lagen har tillkommit för att även de som är anställda inom vård, tandvård, skola och omsorg som till någon del är offentligt finansierad ska omfattas av ett visst skydd. Den nya lagen för privatanställda innebär dock inte någon rätt att lämna ut handlingar.

För mer information kontakta

 

 

 

 


Susanna Magnusson
ombudsman,
Tel: 08-54 51 59 84