Ändringar i avtalet som reglerar anställningsvillkoren

Under våren har anställningsvillkoren AB 17 (Allmänna bestämmelser), för anställda inom landsting, regioner och landstingsägda bolag ändrats. Dessa förändringars mål är bland annat att sänka ohälsotalen och skapa friskare arbetsplatser.

UTTAG AV SEMESTER OCH ÖVERTID

De förändringar som gjorts gör att arbetsgivaren måste organisera sin verksamhet så att anställda kan ta ut den semester som de har och att sparade övertidstimmar inte får överstiga 200 timmar.

Från i år får antal sparade semesterdagar inte överstiga 30 dagar mot tidigare 40 dagar. De som idag har 40 sparade dagar ska ges möjlighet att ta ut sina sparade dagar fram till 31 december 2021.

Meningen med förändringen är att anställda ska kunna ta ut sin semester i större utsträckning under innevarande år.

Dagens semesterregler enligt AB 17 är att till och med det år den anställde fyller 39 år erhåller hen 25 semesterdagar/år, from 40 år 31 semesterdagar/år och från och med det året då 50-årasdagen infaller ökar dagarna till 32 semesterdagar/år.

FÖRSTAGÅNGSBESÖK HOS LÄKARE OCH TANDLÄKARE

Det är nu möjligt enligt avtalet att besöka läkare eller tandläkare för förstagångsbesök vid akut sjukdom eller olycksfall med bibehållen lön.

BISYSSLA

Förändringar kring bisysslor har också skett, skillnaden från tidigare är att nu ska alla anställda som bedriver bisyssla anmäla det till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan även fortsättningsvis förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att den kan:

  • inverkar hindrande för arbetsuppgifterna
  • innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren

Om arbetsgivaren överväger att förbjuda bisyssla med hänvisning till konkurrenskriteriet ska  tandläkaren ges skälig tid för avveckling av verksamheten.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

Mats Olson, ombudsman,
Tel: 08-54 51 59 83